Court House in Nakhon Ratchasima.

Court House in Nakhon Ratchasima . “บ้าน Court House ถูกออกแบบให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบ้านหลังเก่าของครอบครัวเดิมกับบ้านหลังใหม่ โดยการเก็บลักษณะวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยแบบเดิมและวิถีชีวิตของครอบครัวใหม่ที่ทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน “Court” สวนกลางบ้านในฐานะที่เป็นทั้งตัวแทนของ “ชาน” บ้านอเนกประสงค์จึงเป็นพื้นที่พิเศษที่เชื่อมโยงทั้งบ้านเก่าและใหม่ พื้นที่ใช้สอยของวิถีชีวิตบ้านหลังเก่าเชื่อมกับพื้นที่ใช้สอยในแบบสมัยใหม่ และเก็บยุ้งข้าวเดิมไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านใหม่เพื่อเก็บรักษาความทรงจำของพื้นที่เก่าในบ้านหลังใหม่เข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการออกแบบบ้านที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่แสดงออกถึงการอยู่อาศัยที่ทันสมัยบนพื้นที่และวิถีชีวิตเดิมเข้าด้วยกัน” The design … More